Polityka Bezpieczeństwa

To enjoy the best slots and casino promotions that Portugal has to offer, sign up to bet pt casino . You can use no-deposit free spins and a welcome bonus to play over 500 slots and table games from a selection of top software providers. Regular depositors also get to take advantage of regular free spins offers, complete rewarding challenges, and spin a lucky wheel to win prizes. Make a deposit today using a choice of Portugal’s favorite payment methods and claim your no-deposit free spins. Sign up to Bet.pt Casino now and enjoy no-deposit free spins on a choice of popular slots. Once you’ve played through these, our Bet.pt Casino review experts were delighted to find that you can go on to claim a generous welcome bonus that you can use to play slots, roulette, and blackjack games. Wagering requirements are lower than at many other casinos, so we think this alone is a fantastic reason to sign up and start playing. If you’re not sure what your best banking option is, our Bet.pt Casino review team recommends you check with the cashier.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 17 7729 053.

3.Administrator danych osobowych - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i celu wypełniania obowiązków prawnych, prowadzenia spraw z zakresu zadań własnych Ośrodka, realizacji umów zawartych z kontrahentami. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym z treści zgody.

5.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Ośrodek powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktach wykonawczych tej ustawy. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

7.W związku z przetwarzaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-  osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzania danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę,
-  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,

-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a szczególnie kiedy dane osobowe dotyczą dziecka.

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Do celów dowodowych Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prosi o wnoszenie sprzeciwu droga pisemną lub elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

9.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11.Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi, realizacji celów na podstawie przepisów prawa, zawartych umów między stronami niezbędne. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.