REGULAMIN 21. Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży "ZIEMIA-NASZ DOM" 2022

Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

Cele Konkursu:

- Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.

- Stworzenie uczestnikom Konkursu możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej.

- Wymiana artystycznych doświadczeń.

Temat: PODWODNY ŚWIAT

Wiek uczestników: 6 – 19 lat

Formaty prac: A-4, A-3, A-2

Techniki: rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane (wykluczone prace wyklejane plasteliną lub wysypywane ziarnami itp. nietrwałymi materiałami)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat, IV kat. – 16-19 lat

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Termin nadsyłania prac upływa 12 kwietnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski

Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych. Z tyłu prace należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz nazwą placówki.

Prosimy nie rolować prac! Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Wyniki Konkursu oraz termin i sposób wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053.

 


djalbum_link:73

 

GLINOLEPY

djalbum_link:73

 

djalbum_link:73

djalbum_link:73