Regulamin konkursu,  Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

Cele:

- Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.

- Stworzenie uczestnikom Konkursu możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej.

- Wymiana artystycznych doświadczeń.

- Uczczenie 20-lecia Konkursu „Ziemia – Nasz Dom”.

Temat: Jubileuszowy Plakat Konkursu "Ziemia - Nasz Dom"

Wiek uczestników: 6 - 19 lat

Format prac: A-2

Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat, IV kat. – 16-19 lat.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.

Do każdej pracy na odwrocie prosimy przykleić wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia.

Prosimy nie rolować prac! Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Decyzja Jury jest niepodważalna.

Wyniki Konkursu oraz termin i sposób wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053.