VIII Plener Malarski – SOKOŁÓW 2020
„Miasto i Gmina Sokołów Małopolski w oczach Artystów”
Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. – ANDRZEJA OŻOGA

Organizatorzy pleneru:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Cele pleneru:

- pokazanie piękna przyrody, architektury oraz codziennego życia gminy i miasta Sokołów Małopolski

- stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy i miasta ze sztuką i jej twórcami

- promocja gminy i miasta Sokołów Małopolski

- integracja środowisk twórczych

- nawiązanie kontaktu między artystami

Uczestnicy pleneru:

 • Plener adresowany jest do artystów malarzy, pedagogów plastyki oraz twórców nieprofesjonalnych.
 • Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce pleneru:

20-22 sierpnia 2020 roku na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski.

Rozpoczęcie pleneru: 20 sierpnia, godz. 9.00 w budynku MGOKSiR w Sokołowie Młp.

21 sierpnia, godz. 10.30: wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Turzy.

Baza noclegowo-żywieniowa: Zajazd „Sokół” w Nienadówce.

Zakończenie pleneru: 22 sierpnia, godz. 15.00 (obiad w restauracji „Sokół”).

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału w plenerze jest uiszczenie akredytacji w wysokości 100 zł od osoby (członkowie KTS „ART-dekor” zwolnieni są z opłaty) na konto MGOKSiR: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. nr 20 9182 0006 0000 0404 2000 0010 z dopiskiem: Plener Malarski 2020.
 • Każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest zapoznać się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie MGOKSiR podczas epidemii COVID-19 oraz wypełnić i podpisać Oświadczenie, które należy dostarczyć osobiście Komisarzowi organizacyjnemu w dniu rozpoczęcia Pleneru.
 • Uczestnicy pleneru otrzymają podstawowe materiały plastyczne:

- Blejtramy – 2 szt. 50x70cm

- Farby (akrylowe lub olejne do wyboru) – 1 komplet.

W pozostałe materiały i narzędzia uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie.

 • Uczestnicy spoza gminy i miasta Sokołów Młp. będą zakwaterowani w Zajeździe „Sokół”.
 • Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania Organizatorom jednej pracy na płótnie wykonanej na (lub po) plenerze. Praca ta przechodzi na własność Organizatorów.
 • Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe (w tym możliwość zakażenia COVID-19) w trakcie trwania pleneru.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.
 • Podsumowaniem pleneru będzie wernisaż i wystawa poplenerowa. Termin wernisażu i wystawy zostanie ogłoszony na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Termin składania prac plenerowych: 11 września 2020. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, technikę, tytuł.

Kierownictwo pleneru oraz siedziba:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Lubelska 5

36-050 Sokołów Młp., tel. 17 77 29 053

Komisarz artystyczny pleneru: Andrzej Korzec, tel. 698 626 154

Główny koordynator: dyrektor MGOKSiR Agata Dec, tel. 792 265 220

Komisarz organizacyjny: instruktor Henryka Boho, tel. 666 845 444

Wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia (druk Karty do pobrania na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl) prosimy dostarczyć w terminie do 28 lipca 2020 roku:

- osobiście: w biurze MGOKSiR

- pocztą: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

- faksem: 17 77 29 053

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny pobyt podczas trwania VIII Pleneru Malarskiego – SOKOŁÓW 2020.