Aktualności Polityka Bezpieczeństwa
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury SportuRekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.
 2. 2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować sięInspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji za pomocą adresu: mgoksir@sokolow-mlp.pl oraz pod numerem telefonu 17 7729 053.
 3. 3.Administrator danych osobowych - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. 4.Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacjicelu wypełniania obowiązków prawnych, prowadzenia spraw z zakresu zadań własnych Ośrodka, realizacji umów zawartych z kontrahentami. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym z treści zgody.
 5. 5.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Ośrodek powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
 6. 6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktach wykonawczych tej ustawy. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 7. 7.W związku z przetwarzaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
       -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-  osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzania danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę,
-  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a szczególnie kiedy dane osobowe dotyczą dziecka.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. 8.Do celów dowodowych Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prosi o wnoszenie sprzeciwu droga pisemną lub elektroniczną (mgoksir@sokolow-mlp.pl).
 2. 9.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 3. 10.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. 11.Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi, realizacji celów na podstawie przepisów prawa, zawartych umów między stronami niezbędne. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


ULOTKA INFORMACYJNA